Най-новият брой
Научни трудове на УНСС - Том 2/2016
година
2016
Брой
2

Архив

Изисквания към авторите

Requirements to the contributors

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ

Огнян Симеонов

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Огнян Симеонов,  УНСС

Елка Тодорова, УНСС

Пламен Мишев, УНСС

Мая Ламбовска, УНСС

Тодор НедевУНСС

Христина Николова, УНСС

Дорина КабакчиеваУНСС

 

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Dr. Damian Stantchev

Edinburgh NAPIER University

Dr. Ivaylo Vassilev

University of Southampton

Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino

Transport and Telecommunication Institute, Riga

Milan Zdravkovic

University of Niš

Prof. Dr. Niculae Mihaita

Bucharest Academy of Economic Studies

Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD

UNINOVA institute, New University of Lisbon

Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD

Tomas Bata University in Zlín

Prof. Dr. John Rijsman

Tilburg University

Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD

University of Zilina

Prof. Dr. Zoran Cekerevac

“Union – Nikola Tesla” University in Belgrade


 

ABSTRACTING AND INDEXING

RePec

Google Scholar

ROAD

SIS

 
 
 
ISSN (print): 0861-9344

ISSN (online): 2534-8957

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046
тел. (02) 8195-654, 
e-mail:
godnt@abv.bg

Бежанският поток и международният тероризъм – главно европейски проблем, но с исторически корени и геополитически измерения

Резюме

Безспорно е, че въпросът, свързан с бежанците и тероризма, се превръща във все по-актуален и преди всичко европейски проблем, но с много по-широки измерения, които имат вече геополитически характер. Той обаче придобива още по-голяма актуалност и значение след двете трагични терористични събития, осъществени в Париж през м. ноември 2015 г. и в Брюксел – през м. март 2016 година. За съжаление обаче, при тяхното анализиране и коментиране и при опитите за противопоставяне, справяне и преодоляване на тези трагични събития, се подценяват и едва ли не се игнорират някои исторически корени и основополагащите причини, които ги провокират. Именно това е целта на настоящата студия: първо, да обърнем внимание на историческите им „корени“ и, второ, да се опитаме да разкрием техните основополагащи предпоставки, основания и причини, но във възможно най-синтезиран вид, защото тематиката и проблематиката е доста обширна и сложна.

 Abstract

It is indisputable that the issue of refugees and terrorism is becoming more and more topical and most of all – a European problem, but with much broader dimensions that already have a geopolitical nature. However, it gains even larger topicality and significance after the two tragic terrorist attacks that were carried out in Paris and Brussels in November 2015 and March 2016 respectively. Unfortunately, however, when analyzed and commented upon, and during the attempts to counteract, solve and overcome these tragic events, some historical roots and the fundamental reasons that provoke them are underestimated and even downright ignored. This is precisely the purpose of the present study: first, to pay attention to their historical “roots”; and second, to attempt to reveal their fundamental prerequisites, motives and reasons, but in the most synthesized way possible, because the subject matter and the problems are quite extensive and complex.

JEL: A12, A13, F01, F02, O11, Z1

 

Ключови думи

бежанци, международен тероризъм, геополитика, ислямизъм, либерална икономика, социална държава, тайни политически общества, refugees, international terrorism, geopolitics, Islamism, liberal economics, social state, secret political societies
Свалете Research Papers_vol2_2016_No1_V Stoyanov.pdf