Най-новият брой
Научни трудове на УНСС - Том 2/2016
година
2016
Брой
2

Архив

Изисквания към авторите

Requirements to the contributors

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ

Огнян Симеонов

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Огнян Симеонов,  УНСС

Елка Тодорова, УНСС

Пламен Мишев, УНСС

Мая Ламбовска, УНСС

Тодор НедевУНСС

Христина Николова, УНСС

Дорина КабакчиеваУНСС

 

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Dr. Damian Stantchev

Edinburgh NAPIER University

Dr. Ivaylo Vassilev

University of Southampton

Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino

Transport and Telecommunication Institute, Riga

Milan Zdravkovic

University of Niš

Prof. Dr. Niculae Mihaita

Bucharest Academy of Economic Studies

Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD

UNINOVA institute, New University of Lisbon

Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD

Tomas Bata University in Zlín

Prof. Dr. John Rijsman

Tilburg University

Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD

University of Zilina

Prof. Dr. Zoran Cekerevac

“Union – Nikola Tesla” University in Belgrade


 

ABSTRACTING AND INDEXING

RePec

Google Scholar

ROAD

SIS

 
 
 
ISSN (print): 0861-9344

ISSN (online): 2534-8957

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046
тел. (02) 8195-654, 
e-mail:
godnt@abv.bg

Реформата в сектора обществени поръчки в България – ново начало, нови възможности

Резюме

С приетите от Европейския съюз през 2014 г. директиви относно възлагането на обществени поръчки от т.нар. „класически“ и „секторни“ възложители бе осъществена реформа на общностното законодателство в тази област с цел модернизиране и опростяване на правилата и цялостна оптимизация на възлагателния процес. За България, като държава членка, това породи редица нови ангажименти, вкл. необходимостта от приемане на изцяло нов рамков Закон за обществените поръчки и на подзаконови актове, свързани с неговото прилагане, както и постепенно въвеждане на електронните обществени поръчки.

Същевременно, в съответствие със заложените цели в приетите от правителството стратегически документи относно развитието на този сектор през следващите няколко години, на национално ниво бяха предприети и други значими мерки, вкл.: промени в съществуващата институционална система, насочени към укрепване на административния капацитет и оптимизиране на дейността на държавните органи и институции с правомощия в областта на методологията, преразглеждането и контрола на обществените поръчки; планиране и провеждане на обучения за различни целеви групи (и най-вече възложителите); разработване на ръководства, методически насоки и указания във връзка с идентифицирани проблеми при прилагане на правната уредба в областта на обществените поръчки, както и подготовка на процеса по изготвяне и публикуване на стандартизирани изисквания и документи, свързани с най-често възлаганите поръчки; засилване на централизираното възлагане на поръчки в страната и др.

Тъй като чрез Закона за обществените поръчки се регулира движението на съществена част от публичните финанси, а също и на средства, свързани с осъществяването на определени дейности в областта на енергетиката, водоснабдяването и транспорта, въвеждането на новата нормативна уредба има определящо значение за цялата икономическа среда в страната. Предвид кумулативния размер на разходваните по този начин финансови средства, обществените поръчки оказват влияние както върху поведението на отделните стопански субекти, така и върху развитието на цели икономически сектори, а прилагането на политики, свързани с постигане на различни социални, индустриални или екологични цели при възлагането им, би могло да съдейства и за гарантиране на общо устойчиво развитие. Това определя изключителната обществена значимост на въпросите, засягащи промените в правната регламентация на отношенията, които възникват и се осъществяват в рамките на възлагателния процес.

 Abstract

With the adopted by the European Union in 2014 Directives on awarding of public procurement by the so called “classical” and “sectoral” contracting authorities, it was implemented a reform of the community legislation in this field, aiming modernization and simplification of the rules and overall optimization of the awarding process. For Bulgaria, as a Member-State, this caused a number of new engagements, including the necessity of adoption of an entirely new frame Public Procurement Law and of secondary legislation acts, connected with its implementation, as well as gradually introduction of e-procurement.

At the same time, in accordance with the assigned objectives in the adopted by the Government strategic documents for the development of this sector in the next few years, on national level other substantial measures took place, including: changes in the existing institutional system, aimed at strengthening of the administrative capacity and optimizing of the work of the state authorities and institutions with powers in the field of methodology, re-viewing and control of public procurement; planning and conducting of trainings for different targeted groups (and mostly the contracting authorities); developing of guidances, methodological guidelines and indications in connection with identified problems during implementation of the legislation in the public procurement field, as well as preparation of the process for development and publishing of standardized requirements and documents, connected with most frequently awarded public procurements; strengthening of the centralized public procurement awarding in the country etc.

Because of the fact that through the Public Procurement Law is regulated the movement of substantial part of the public finances, and also of funds, connected with the implementation of specific activities in the field of energy, water supply and transportation, the introduction of the new legislation has a determining importance for the whole economic environment in the country. Given the cumulative amount of the spent in this way funds, the public procurements influence the behaviour of individual economic subjects, as well as the development of whole economic sectors, and the implementation of policies, connected with achieving different social, industrial and ecological aims in their awarding, could assist also the ensuring of sustainable development. This defines the exceptional public importance of the issues, concerning the changes in the legal regulation of the relations that arise and are implemented within the procurement process.

JEL: E6, E62, H5

Ключови думи

закон за обществените поръчки, електронно възлагане, публични средства, public procurement law, e-procurement, public resources
Свалете Research Papers_vol2_2016_No2_M Pavlova.pdf