Най-новият брой
Научни трудове на УНСС - Том 2/2016
година
2016
Брой
2

Архив

Изисквания към авторите

Requirements to the contributors

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ

Огнян Симеонов

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Огнян Симеонов,  УНСС

Елка Тодорова, УНСС

Пламен Мишев, УНСС

Мая Ламбовска, УНСС

Тодор НедевУНСС

Христина Николова, УНСС

Дорина КабакчиеваУНСС

 

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Dr. Damian Stantchev

Edinburgh NAPIER University

Dr. Ivaylo Vassilev

University of Southampton

Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino

Transport and Telecommunication Institute, Riga

Milan Zdravkovic

University of Niš

Prof. Dr. Niculae Mihaita

Bucharest Academy of Economic Studies

Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD

UNINOVA institute, New University of Lisbon

Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD

Tomas Bata University in Zlín

Prof. Dr. John Rijsman

Tilburg University

Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD

University of Zilina

Prof. Dr. Zoran Cekerevac

“Union – Nikola Tesla” University in Belgrade


 

ABSTRACTING AND INDEXING

RePec

Google Scholar

ROAD

SIS

 
 
 
ISSN (print): 0861-9344

ISSN (online): 2534-8957

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046
тел. (02) 8195-654, 
e-mail:
godnt@abv.bg

Превенция на риска от изтичане на информация от търговските банки

Резюме

Информацията е един от ключовите активи на търговските банки. Загубата на банкова информация би нанесла сериозни финансови и репутационни щети за банката. През последните години, при престъпните действия, свързани с банкови обири, все по-често навлизат нови рискове от групата криминогенни рискове. Основно място сред тях заемат киберпрестъпленията, свързани с източване на банкова информация. Настоящата студия е насочена към разкриване на теоретични и емпирични аспекти на превенцията и контрола върху риска от изтичане на информация. Разработена е методична схема за превенция на споменатият риск. Идентифицирани са каналите за изтичане на информация и техният характер. Студията е онагледена с емпирично проучване върху извадка от търговски банки, работещи в България, като е изследвано проявлението на риска от изтичане на информация. Показани са защитните механизми и най-често проявяващите се рискови ситуации, които застрашават банковата информационна сигурност. Очертана е тенденцията по отношение на рисковете при основните вътрешни и външни източници на заплаха.

Abstract

Information is one of the key assets of commercial banks. The loss of bank information in question might be in serious financial and reputational damage to the bank. In the recent years, criminal activities related to bank robberies are occurring increasingly bringing new risks of the criminogenic kind. Primary position among them occupy cybercrime connected to drawing off bank information. This study is aimed at revealing the theoretical and empirical aspects of prevention and control of the risk of data leaks. It is developed methodical scheme for prevention of that risk. Identified are channels of data leaks and their character. The paper is illustrated with an empirical study on a sample of commercial banks, which has been studied the manifestation of the risk of leaks. Below are the defense mechanisms and most often risk situations that threaten the banking information security. Contoured is the trend in respect to the risks of major internal and external sources of threat.

 JEL: E58, H55, G29

Ключови думи

commercial banks, търговски банки, bank security, data leaks, bank information, risk prevention, банкова сигурност, изтичане на информация, превенция на риска
Свалете Research Papers_vol2_2016_No3_P Biolcheva.pdf