Най-новият брой
Научни трудове на УНСС - Том 2/2016
година
2016
Брой
2

Архив

Изисквания към авторите

Requirements to the contributors

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ

Огнян Симеонов

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Огнян Симеонов,  УНСС

Елка Тодорова, УНСС

Пламен Мишев, УНСС

Мая Ламбовска, УНСС

Тодор НедевУНСС

Христина Николова, УНСС

Дорина КабакчиеваУНСС

 

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Dr. Damian Stantchev

Edinburgh NAPIER University

Dr. Ivaylo Vassilev

University of Southampton

Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino

Transport and Telecommunication Institute, Riga

Milan Zdravkovic

University of Niš

Prof. Dr. Niculae Mihaita

Bucharest Academy of Economic Studies

Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD

UNINOVA institute, New University of Lisbon

Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD

Tomas Bata University in Zlín

Prof. Dr. John Rijsman

Tilburg University

Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD

University of Zilina

Prof. Dr. Zoran Cekerevac

“Union – Nikola Tesla” University in Belgrade


 

ABSTRACTING AND INDEXING

RePec

Google Scholar

ROAD

SIS

 
 
 
ISSN (print): 0861-9344

ISSN (online): 2534-8957

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046
тел. (02) 8195-654, 
e-mail:
godnt@abv.bg

Влияние на международната търговия върху бедността

Резюме

Международната търговия е един от най-бързо развиващите се отрасли на световната икономика, като за периода 1990-2010 г. световният търговски оборот на стоки нараства от $7.1 трилиона до $30.8 трилиона; за същия период броят на крайно бедните (живеещи с до $1.25/ден) в световен мащаб намалява с близо 800 млн. души. Именно това паралелно увеличаване на търговските обеми и намаляване на крайната бедност е отправната точка на макрониво, от която започва анализът. Поради обстоятелството, че при търговията и бедността не е налице едноизмерна причинно-следствена връзка, влиянието на търговията върху бедността е изследвано посредством статичните и динамичните ефекти от търговията. Анализът е базиран на широкообхватна емпирика, включваща държави от регионите с най-висока концентрация на крайна бедност – Африка, Азия и Латинска Америка. Основната теза на научния труд е, че в дългосрочен план положителните промени при ситуацията с бедността зависят от реализираните динамични ефекти от търговията.

 

Abstract

International trade is one of the fastest developing sectors of the world economy, with total merchandise trade growing from $7.1 trillion in 1990 to $30.8 trillion in 2010. For the same period, the number of people living in extreme poverty (with under $1.25/day) worldwide has declined with nearly 800 million. This simultaneous growth of trade volumes and reduction of extreme poverty at macro level is the starting point of the analysis. Since a classical (mono-dimensional) ‘cause-effect’ relationship between trade and poverty cannot be identified, international trade’s impact on poverty has been examined through the static and dynamic effects of trade. The analysis features a broad empirical research, covering the regions with the highest concentration of extreme poverty – Africa, Asia and Latin America. The paper’s main thesis is that the long-term positive impact on poverty depends largely on the dynamic effects of trade.

 

JEL: F14, F19, F63, I32

Ключови думи

international trade, economic development, международна търговия, икономическо развитие, бедност, развиващи се страни, poverty, developing countries
Свалете Research Papers_vol2_2016_No4_V Gechev.pdf