Най-новият брой
Научни трудове на УНСС - Том 2/2016
година
2016
Брой
2

Архив

Изисквания към авторите

Requirements to the contributors

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ

Огнян Симеонов

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Огнян Симеонов,  УНСС

Елка Тодорова, УНСС

Пламен Мишев, УНСС

Мая Ламбовска, УНСС

Тодор НедевУНСС

Христина Николова, УНСС

Дорина КабакчиеваУНСС

 

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Dr. Damian Stantchev

Edinburgh NAPIER University

Dr. Ivaylo Vassilev

University of Southampton

Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino

Transport and Telecommunication Institute, Riga

Milan Zdravkovic

University of Niš

Prof. Dr. Niculae Mihaita

Bucharest Academy of Economic Studies

Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD

UNINOVA institute, New University of Lisbon

Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD

Tomas Bata University in Zlín

Prof. Dr. John Rijsman

Tilburg University

Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD

University of Zilina

Prof. Dr. Zoran Cekerevac

“Union – Nikola Tesla” University in Belgrade


 

ABSTRACTING AND INDEXING

RePec

Google Scholar

ROAD

SIS

 
 
 
ISSN (print): 0861-9344

ISSN (online): 2534-8957

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046
тел. (02) 8195-654, 
e-mail:
godnt@abv.bg

Управление на финансов риск в дейността на транснационална корпорация (на примера на Актавис)

Резюме

Целта на настоящото изследване е да се акцентира върху изобилието на методи за изследване на финансовия риск по отношение на финансовите компании на фона на недостатъчно богатия инструментариум за изследване на финансовия риск в транснационални корпорации от производствения сектор.

В първата част на студията авторът разглежда от теоретична гледна точка формите на финансов риск – валутен (транзакционен, оперативен и транслационен), лихвен и кредитен. Също така в тази глава е поместена част, засягаща управлението на финансовия риск в дейността на транснационалната корпорация.

Втората част на студията по същество представлява емпирично изследване за изложеността на компанията Актавис на транзакционен валутен риск. Авторът използва дисперсионен анализ на основата на данни за нетни приходи от продажби и пределен приход от продажби в различни валути (27 на брой) за 99 месечни периода (от март 2006 г. до януари 2014 г.). Въз основа на дисперсионния анализ валутите, към които компанията има експозиция, са класифицирани в четири квадранта според два критерия: вероятност за възникване на риск (според стандартното отлонение) и влияние на риска (според размера на експозицията в дадената валута). Предложени са варианти за управление на раска според това в кой квадрант попада съответната валута. Авторът е формулирал и насоки за продължаване на емпиричното изследване.

 

Abstract

The purpose of this paper is to cover the gap in the empirical research of the financial risk in the non-financial international corporation. There are many theories and methodologies for assessment of the financial risk of finance entities, but there are not enough such methodologies focusing on the assessment of the risk of the non-financial corporations. The paper is mainly split into two chapters.

In the first chapter, the theoretical foundation of the different forms of the financial risk – currency, interest and credit risk is being examined. The currency risk is being split in its turn into three subtypes: translational, transactional and operational. The focus of the proposed research is defined as the transactional currency risk.

In the second chapter, an empirical research has been implemented which examines the coverage of the multinational corporation to a transactional currency risk. The author has chosen a methodology which is based on dispersion analysis over a database containing the net income and gross margin denominated in different currencies (27 currencies) monthly figures over several years period. Based on the dispersion analysis, the currencies, which the company has exposure to are classified into four quadrants using 2 criteria: possibility for risk occurrence (according to the standard deviation) and risk impact (according to the currency exposure). Different approaches to risk management are proposed according to the quadrant in which the currency is being situated in. The author has also formulated recommendations for continuation of the research.

It is a current topic, having in mind the increasing uncertainty, the companies are operating in, from one side, and the increasing possibilities and instruments of the companies which are managing the risk, from the other side. From that point, the author’s idea to imply a statistical model for managing the currency risk, using data for a real multinational company is turning the paper into an interesting applied scientific research.

 

JEL: G32

Свалете Research Papers_vol2_2016_No5_N Mazadzhiev.pdf